username
password
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบอีเมล์

   
 
"ตำบลน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล"
 
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ดู: 143)

- อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ และตามหนังสืออำเภอเมืองกำแพงเพชรได้ลงนามอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ โดยนายอำเ(อ่านต่อ)
 
 
 
เขาผาก (ดู: 1167)
กลุ่มนวดแผนไทย (ดู: 1513)
 
 • การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 70)
 • การจัดตั้งศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลวังทอง (ดู: 193)
 • การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบการค้างาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง (ดู: 285)
 • รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2557 (อย่างไม่เป็นทางการ) (ดู: 873)
 •  
   
   
   
   
   
   
  รับโอน ข้าราชการ มาแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง (ดู: 72 ) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยความพิการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 (ดู: 34 ) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณประจำปี 2559 (ดู: 30 ) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู: 36 ) 
   
   
   
   

  “เสก โลโซ” ระรื่นขึ้นคอนเสิร์ตกำแพงเพชร บอกเลิกเมียยังมีความสุข(ดู: 40)
  (อ่านต่อ)
   
   
   
     
   
   
   
   
   
             
  10/08/56 ณัฐชา  ( อ่าน : 85  ตอบ : 0 ) 
  01/03/56 ครูประพฤติผิดศิลธรรม 2  ( อ่าน : 200  ตอบ : 0 ) 
  09/01/56 ขออนุญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่าย(รถ)  ( อ่าน : 115  ตอบ : 0 ) 
  09/01/56 ขออนุญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่าย(รถ)  ( อ่าน : 91  ตอบ : 0 ) 
     
   
   
  สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 03/3/2552
  ดูสถิติเว็บ อปท. อื่น
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  เลขที่ 4  หมู่ 4  ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

  ์โทร.055-745562 แฟกซ์ .055-745562  E-mail:info@wangthongsao.go.th
  Copyright 2009. Wangthongsao.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.